ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

REGULAMIN
MISTRZOSTW W TELEGRAFII SZYBKIEJ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ IARU


A/ wstęp
B/ sprawy organizacyjne
C/ program mistrzostw
D/ sprawy techniczne
E/ nagrody
F/ sprawy pozaregulaminowe

A/ WSTĘP

A1 Regulamin określa i reguluje zasady organizacji i przebiegu Mistrzostw Świata HST I Regionu IARU.

A2 Aby zapewnić spójność standardów stosowanych w Mistrzostwach HST, zaleca się ścisłe przestrzeganie Regulaminu w kwestii organizacji i przebiegu Mistrzostw krajowych jak również zawodów organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie IARU. To samo dotyczy Mistrzostw Kontynentalnych i Światowych odbywających się winnych Regionach IARU.

B/ SPRAWY ORGANIZACYJNE

B1 USTALENIA WSTĘPNE

B1.1 Grupa Robocza HST prześle informacje organizacjom członkowskim, które uznaje za zdolne do zorganizowania i przeprowadzenia Mistrzostw. Pisma zawierać będą zapytania o chęć wyrażenia zgody na organizację Mistrzostw. Zgodnie z regulaminem pisma takie zostaną rozesłane do 31 marca, roku poprzedzającego planowany termin Mistrzostw. Na pismo należy odpowiedzieć w ciągu trzech miesięcy od chwili otrzymania. W przeciwnym razie Grupa Robocza HST uzna jako odpowiedź odmowną.

B1.2 Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od co najmniej jednej organizacji krajowej, Grupa Robocza HST wyznaczy Stowarzyszenie odpowiedzialne za organizację Mistrzostw /od tego czasu zwaną organizatorem/. Grupa Robocza HST wystosuje następnie prośbę do Sekretarza Regionu IARU aby poczynił następujące kroki:
a) wezwał nominowaną organizację krajową o zwrócenie się do Sekretarza Regionalnego z prośbą o oficjalne mianowanie na organizatora nadchodzących Mistrzostw. Podanie należy przedłożyć w przeciągu dwóch miesięcy.
b) po otrzymaniu zgłoszenia opublikował w najbliższym wydaniu Biuletynu notatkę informującą o miejscu i terminie Mistrzostw.
c) w przypadku Mistrzostw Świata IARU w HST, wymagane jest by informacja znalazła się w Biuletynie 1, 2 i 3 Regionu IARU. Należy również powiadomić Międzynarodowy Sekretariat IARU.
d) przygotowania do Mistrzostw trwają jeden rok.

B2 UCZESTNICY, FINANSOWANIE I ORGANIZACJA

B2. 1 Drużyna reprezentująca kraj w Mistrzostwach HST IARU maże składać się maksymalnie z 18 zawodników w dziewięciu kategoriach.
W skład drużyny wchodzą:
"A" - nie więcej niż dwie JUNIORKI (uczestniczki, które 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają do 20 lat włącznie).
"B" - nie więcej niż dwóch JUNIORÓW (uczestnicy, którzy 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa, mają do 20 lat włącznie)
"C" - nie więcej niż dwie KOBIETY (uczestniczki, które 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają powyżej 20 lat).
"D" - nie więcej niż dwóch MĘZCZYZN (uczestnicy, którzy 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają powyżej 20 lat).
"E" - nie więcej niż dwie SENIORKI (uczestniczki, które 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają od 40 lat wzwyż).
"F" - nie więcej niż dwóch SENIORÓW (uczestnicy, którzy 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa, mają od 40 lat wzwyż).
"G" - nie więcej niż dwie JUNIORKI MŁODSZE / uczestniczki. Które 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają do 16 lat ).
"H" - nie więcej niż dwóch JUNIORÓW MŁODSZYCH (uczestnicy, którzy 1 stycznia roku, w którym odbywają się Mistrzostwa mają do 16 lat ).
"I" - nie więcej niż dwóch weteranów powyżej 50 lat.

W wyniku testów indywidualnych w drużynie, w każdej kategorii będzie wyselekcjonowany uczestnik, który w danym tekście zdobył najwyższą ilość punktów. Jednak po zsumowaniu łącznych wyników z trzech tekstów na oficjalną listę wpisani zostaną obydwaj uczestnicy reprezentujący daną kategorię.

Każda drużyna powinna mieć kapitana, który może być równocześnie zawodnikiem, ale musi mieć ukończone co najmniej 18 lat. Każda drużyna może mieć w swoim składzie: trenera, tłumacza, sędziego klasy międzynarodowej. Każdy zawodnik z kategorii A,E lub B, F lub G,H może startować w kategorii C lub D jeśli drużyna nie ma zawodników w tych kategoriach.

B2.2 Wszyscy uczestnicy muszą być licencjonowanymi radioamatorami, w kategoriach A,B, G, H wystarczy mieć znak nasłuchowy. Stosowna licencja lub dokument potwierdzający posiadanie powyższych wraz z dokumentem tożsamości zawierającym datę urodzenia muszą być złożone w sekretariacie tuż po przybyciu uczestnika do miejsca zawodów.

B2.3 Organizacja kierująca może wysłać dodatkową drużynę. Udział, której jest nieoficjalny i startuje poza klasyfikacją.

B2.4 Organizator wyśle organizacjom członkowskim zaproszenia do wzięcia udziału w Mistrzostwach do sekretariatu Regionu IARU. W przypadku Mistrzostw Świata zaproszenia zostaną wysłane do sekretariatów I, II, i III Regionów IARU. Zaproszenia powinny być rozesłane nie póżniej niż 8 miesięcy przed rozpoczęciem Mistrzostw.
W zaproszeniach powinna znajdować się informacja dla organizacji nie mogących wystawić całej drużyny, że istnieje możliwość startu pojedynczych zawodników (maksymalnie dwie osoby w danej kategorii).

B2.5 Organizacje mające zamiar wystawić drużynę do udziału w Mistrzostwach zobowiązane są wysłać list intencyjny do Organizatora nie póżniej niż SZEŚĆ miesięcy przed rozpoczęciem Mistrzostw. W liście powinny znajdować się informacje dotyczące liczby zawodników (do 16 osób) oraz ilości osób towarzyszących, na tym etapie nie wymaga się innych danych.

B2.6 Organizator w przeciągu TRZECH MIESIĘCY przed rozpoczęciem Mistrzostw, roześle organizacjom, które zgłosiły chęć udziału:
a) Pełny program, łącznie porządkiem zawodów i miejscami prowadzenia poszczególnych konkurencji.
b) Informacje dotyczące miejscowych środków transportu np. przejazd z lotniska lub stacji kolejowej do hotelu.
c) Ogólne informacje dotyczące hoteli (zakwaterowanie i wyżywienie) i opłat hotelowych.
d) Szczegółowe informacje na temat zestawów słuchawkowych, jakie zostaną użyte w czasie Mistrzostw.
e) Wszelkie inne niezbędne informacje.
f) Oficjalne druki formularzy zgłoszeniowych, które powinny być wypełnione przez organizacje i będą zawierać istotne dane poza nazwiskami uczestników i powinny być odesłane do organizatora nie póżniej niż DWA MIESIĄCE przed rozpoczęciem Mistrzostw.
g) Zaproszenia dla sędziów klasy międzynarodowej powołanych na członków Międzynarodowego Jury.

B2.7 Organizację biorące udział w Mistrzostwach zobowiązane są na piśmie (faxem, listownie itp.) dostarczyć do sekretariatu Mistrzostw, nazwiska wszystkich uczestników wraz z ich znakami wywoławczymi i SWL nie póżniej niż 24 godziny przed pierwszym spotkaniem Międzynarodowego Jury.

B2.8 Organizacje kierujące pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w czasie Mistrzostw.

B2.9 Koszty administracyjne i techniczne ponosi Organizator.

B2.10 Wydatki Przewodniczącego Międzynarodowego Jury, takie jak: koszty podróży do i z miejsca Mistrzostw, zakwaterowania i wyżywienia w okresie Mistrzostw zostaną pokryte przez właściwy Region IARU. Koszt zakwaterowania i wyżywienia sędziów klasy międzynarodowej zostaną pokryte przez organizatora, natomiast koszty podróży pokrywają organizacje narodowe, z których pochodzą.

B2.11 Zaleca się, aby Mistrzostw IARU HST odbywały się co dwa lata. W sytuacji jeżeli uczestnicy pochodzą z co najmniej trzech kontynentów bądż dwóch Regionów IARU zawody otrzymują miano Mistrzostw Świata. Jeżeli uczestnicy pochodzą wyłącznie z jednego kontynentu, przy założeniu, iż uczestnicy reprezentują co najmniej pięć krajów – zawody przyjmują nazwę Mistrzostw Kontynentalnych (Europy, itd.).

B2.12 Nadanie tytułu Mistrza Świata lub kontynentu w danej kategorii lub teście możliwe jest tylko wtedy gdy w danej kategorii wystartuje przynajmniej trzech zawodników.

B2.13 W razie konieczności, przedstawiciel IARU może wspierać Organizatora w celu koordynacji przygotowań.

B3 JURY MIĘDZYNARODOWE

B3.1 W skład Jury Międzynarodowego Mistrzostw IARU HST wchodzą:
a) Przewodniczący Jury.
b) Sekretarz Jury.
c) Sędzia do spraw technicznych.
Sędziowie Międzynarodowi (Senior Jury) i inni członkowie Jury

B3.2 Przewodniczący Jury to członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego IARU, lub sędzia IARU, lub Sędzia Międzynarodowy wybrany przez Komitet Wykonawczy. Sekretarz i Sędzia do Spraw Technicznych zostaną wytypowani przez Organizatora przy czym, żaden nie musi być Sędzią Międzynarodowym. Sześciu Sędziów Międzynarodowych zostanie wybranych przez HST WG na sześć miesięcy przed rozpoczęciem Mistrzostw. Z wybranych sześciu sędziów zostaną utworzone dwie komisje. Pozostali członkowie Jury zostaną wytypowani spośród przedstawicieli kilkunastu krajów. Będą wylosowani z nie mniej niż czterech Organizacji Członkowskich. Nazwiska członków Międzynarodowego Jury zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Mistrzostw.

B3.3 Sędziowie Międzynarodowi, którzy pozostają nie uczestniczącymi w zawodach członkami drużyn krajowych, i którzy nie zostali uprzednio mianowani przez WG, mogą zostać poproszeni o przyjęcie roli członków Międzynarodowego Jury. Kierownicy i trenerzy drużyn, którzy nie są członkami Jury Międzynarodowego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Jury, jednakże nie mogą brać udziału w głosowaniach.

B3.4 Jury Międzynarodowe zbierze się dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw aby zatwierdzić program i szczegóły techniczne Mistrzostw.

B3.5 Pod koniec, każdego dnia Mistrzostw, Jury Międzynarodowe zbierze się by przedyskutować i zatwierdzić wyniki osiągnięte danego dnia.

B3.6 W przypadku kwestii spornych, niemożliwych do rozstrzygnięcia w oparciu o regulamin, Jury podejmie decyzję drogą głosowania.

B3.7 Decyzje Jury Międzynarodowego są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

B3.8 W trakcie przebiegu Mistrzostw wszyscy członkowie Jury będą nosić w widocznym miejscu przytwierdzone plakietki z napisem "JURY".

C/ PROGRAM MISTRZOSTW

C1 Mistrzostwa IARU HST obejmować będą siedem następujących konkurencji:

a) odbiór pięcioliterowych grup w czasie jednej minuty, przy początkowym tempie 100 znaków (liter) na minutę, przy użyciu systemu PARIS (80 PARIS dla kategorii G i H).
b) odbiór pięciocyfrowych grup w czasie jednej minuty, przy początkowym tempie 150 znaków (cyfr) na minutę przy użyciu systemu PARIS (120 PARIS dla kategorii G i H).
c) odbiór pięcioznakowych grup tekstów mieszanych, w czasie jednej minuty, przy użyciu systemu PARIS (80 PARIS dla kategorii G i H).
d) nadawanie pięcioliterowych grup w czasie jednej minuty, przy największej możliwej prędkości i dokładności, z wykorzystaniem systemu PARIS.
e) nadawanie pięciocyfrowych grup w czasie jednej minuty, przy największej możliwej prędkości i dokładności, z wykorzystaniem systemu PARIS.
f) nadawanie pięcioznakowych grup tekstów mieszanych w czasie jednej minuty, przy największej możliwej prędkości i dokładności, z zastosowaniem systemu PARIS.
g) Testy Radioamatorskie.

Konkurencja wykorzystująca zarówno RUFZ-owski program odbiorczy radiowego systemu wywołania, skompilowana przez DL4MM, jak i PED-owski program PILE UP TRAINER skompilowany przez JE3MAS.

D/ ASPEKTY TECHNICZNE

D1 OPIS PRZEBIEGU KONKURENCJI

D1.1 ODBIÓR TEKSTÓW

D1.1.1 Zawodnicy mogą odbierać teksty z zapisem ręcznym lub przy pomocy LAPTOPA. Teksty literowe składają się z 26 liter alfabetu łacińskiego. Teksty cyfrowe składają się z 10 cyfr arabskich. Teksty mieszane, oprócz liter i cyfr, zawierać będą znaki interpunkcyjne . , = ? /

Te same znaki znajdujące się obok siebie nie będą nadawane więcej niż dwa razy np.:
SSGHH, 78831

D1.1.2 Do odbioru każdego tempa zawodnik podchodzi jeden raz. Powtórzenie danego tempa możliwe jest, w przypadku:
A) awarii sieci.
B) nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia transmitującego tekst.

D1.1.3 Teksty będą nadawane w tempie rosnącym, aż do momentu gdy żaden z zawodników nie będzie w stanie odebrać. Tempo będzie wzrastać co 10 znaków na minutę. Prędkość określa się w systemie PARIS.

D1.1.4 Częstotliwość sygnału zawierać się będzie w granicach 700 – 900 Hz. Organizator zapewni zawodnikom zestawy słuchawkowe z regulowaną siłą poziomu głośności. Zawodnicy mogą również korzystać z własnych słuchawek, pod warunkiem, że jest to typ zaaprobowany przez organizatora (pkt B2.6/d)

D1.1.5 W czasie odbioru tekstów wszyscy uczestnicy rozpoczynają od najmniejszej szybkości określonej w punkcie C1 a) , b), i e). Z chwilą gdy dla zawodnika nadawane tempo jest za wysokie, obowiązany on jest zachować ciszę, pozostając w sali odbioru słuchowego do chwili gdy wszyscy zawodnicy ukończą odbiór, lub do momentu, w którym sędzia podejmie inną decyzję.

D1.1.6 Kierując się wiedzą o możliwościach odbioru przez zawodników Jury może dokonać podziału na podgrupy tak, aby kontynuowali konkurencję odbioru w osobnych pomieszczeniach. Uczestnicy mogą posługiwać się własnymi laptopami, niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek maszyn dopisania.

D1.1.7 Odbiór rozpoczyna się od tekstów literowych potem cyfrowe i mieszane.

D1.1.8 Zawodnicy w czasie odbioru mogą zapisywać przy pomocy symboli (stenografia itp.) zapisanymi odręcznie, w tym celu mogą również korzystać z własnego papieru. Po zakończonym odbiorze teksty należy przepisać na druku dostarczonym przez sędziego. Radiogram należy przepisać tuszem lub atramentem, posługując się alfabetem łacińskim, drukowanymi literami. Przepisane radiogramy należy oddać sędziemu wraz z brudnopisem. Po zakończeniu konkurencji zawodnicy mogą otrzymać swoje brudnopisy.

D1.1.9 Po zakończeniu odbioru tekstu, zawodnicy mają 30minut na przepisanie trzech tekstów (trzy tempa) na druk dostarczony przez sędziego. Teksty przepisuje się po pięć grup w każdej linijce. Zalicza się tekst z najwyższą ilością punktów.

D1.1.10 Zawodnicy , którzy korzystają z laptopa przepisują na tych samych zasadach.

D1.1.11 Nadawanie właściwego tekstu zawsze będzie poprzedzone w literach : OOOOO, tempo, VVV = , w cyfrach 00000 /zero będzie nadawane przez pięć kresek / tempo, VVV = , w mieszanym jak w cyfrach, na końcu każdego radiogramu zostanie nadane AR.

Przykład:
OOOOO 100 VVV = tekst AR
30 sekund przerwy
OOOOO 110 VVV = AR
30 sekund przerwy
OOOOO 120 VVV = AR


D1.1.12 Tekst treningowy będzie nadawany tylko jeden raz przed każdym rodzajem tekstu.

D1.1.13 Dopuszczalna liczba błędów w odbiorze do pięciu włącznie;

Za błędy uznaje się:
- nieprawidłowy zapis znaku.
- brak znaku.
- zapis innego niż został nadany.
- zapis w odwróconej kolejności (inwersja dwóch sąsiadujących znaków).
- zapis nieczytelny.

Przykład:
Tekst nadany; 12345 67890 34789 25371....
Tekst odebrany; 12245 678390 37489 531...

Błędy:
Grupa 1; 1 błąd, patrz opis w punkcie a)
Grupa 2; 1 błąd, patrz opis w punkcie c)
Grupa 3; 2 błędy, patrz opis w punkcie d)
Grupa 4; 2 błędy, patrz opis w punkcie b)


D1.1.14 PUNKTACJA

a) W każdym odbieranym tekście 100 przyznaje się zawodnikowi, który odbierze największe tempo w swojej kategorii. Zawodnicy w tej samej kategorii, którzy zakończą odbiór w niższym tempie otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Ilustruje to poniższy przykład:

Radiogram odebrany w najwyższym tempie 260 znaków na minutę, za to zawodnik otrzymuje 100 punktów. Kolejny odbierze 210 znaków na minutę, jego wynik to 210/260 x 100, co w przeliczeniu daje punktów80,8. Punkty przydzielane są z dokładnością do jednej dziesiątej punktu.

b) Wynik końcowy wyliczany jest po odjęciu jednego punktu za każdy błąd w zapisie, patrz D1.1.13 oraz D1.1.14.

D1.1.15 Po zsumowaniu punktów za odbiór trzech tekstów w celu ustalenia miejsc w danej kategorii, przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje tekst mieszany.

D1.2 NADAWANIE TEKSTÓW

D1.2.1 Do nadawania tekstów można używać kluczy mechanicznych i elektronicznych - punktacja na tych samych zasadach przy każdym kluczu. Klucz elektroniczny musi mieć stosunek kropki do kreski jak - 1:3.

D1.2.2 Radiogramy o objętości 50 grup pięcioznakowych (w każdym tekście; litery, cyfry, mieszany).

D1.2.3 Tekst do nadawania powinien być przygotowany alfabetem łacińskim –wielkimi literami, cyfry arabskie. W jednej linijce będzie pięć grup. Każdy tekst do nadawania musi być czytelny, cyfra ZERO zapisana ze znakiem ukośnika w tekstach mieszanych.

D1.2.4 Trzy radiogramy : literowy, cyfrowy i mieszany, będą wygenerowane przez komputer w obecności członków Jury reprezentujących co najmniej trzy kraje. Wszystkim zawodnikom zostaną dostarczone takie same teksty.

D1.2.5 Na nadanie trzech tekstów zawodnikma 10 MINUT. Czas ten liczy się od chwili wejścia zawodnika do pomieszczenia, w którym odbywa się konkurencja nadawania. Czas nadawania jednego tekstu 1 MINUTA, począwszy od sygnału wydanego przez sędziego. W sytuacji gdy uczestnik wywołany przez sędziego nie pojawi się w sali, wywołuję się go po 30 sekundach, a po kolejnych 30 sekundach rozpoczyna się odliczanie czasu 10 MINUT. Zawodnik może rozpocząć nadawanie w dowolnej minucie czasu przeznaczonego na nadawanie, jednak po upływie 10 tej minuty musi przerwać nadawanie.

D1.2.6 Od momentu podłączenia sprzętu do urządzeń rejestrujących, zawodnicy nie mogą otrzymać żadnej pomocy zaś trener musi opuścić pomieszczenie (jeśli do tej pory w nim przebywał).

D1.2.7 Radiogram każdego tekstu nadaje się tylko jeden raz.

D1.2.8 Nadawanie tekstu należy poprzedzić ; numerem startowym, VVV =.

Przykład:
12 VVV = TEKST Czas mierzony jest od momentu nadania (=) .Po jednej minucie sędzia techniczny przerwie nadawanie. Jury kontroluje nadawanie od znaków VVV i = .


D1.2.9 Nadawane teksty będą zaliczane do upływu jednej minuty bądż do czasu gdy zostaną popełnione 3 nie poprawione błędy, albo gdy liczba poprawionych błędów przekroczy 10.

Za błędy w nadawaniu uznaję się:
a) nadanie niewłaściwego znaku.
b) opuszczenie znaku.
c) nadanie znaków w niewłaściwej kolejności.
d) niewłaściwe nadanie znaku przebitki - poprawki.

Aby skorygować błąd zawodnik musi nadać sygnał BŁĄD, tzn serię co najmniej sześciu kropek, a następnie ponownie nadać poprawnie całą grupę, w której popełnił błąd. W przypadku gdy uczestnik powtórnie popełni błąd w danej grupie lub linijce , liczy się to jako błąd, a dodatkowo uruchamia się „time apraisal counting” czyli liczenie błędów do wyczerpania limitu.

D1.2.10 W czasie nadawania tekstów sędziowie i zawodnicy nadający znajdują się w osobnych pomieszczeniach. Sędzia techniczny ,który nadzoruje i pomaga uczestnikom w podłączeniu się do urządzenia nadającego, który również kontroluje odmierzanie czasu nadawania każdego tekstu i przebywa w pomieszczeniu z zawodnikiem w czasie trwania konkurencji. Wszystkie nadawane teksty są nagrywane dla celów sędziowskich. Zawodnicy z tej samej kategorii wiekowej nadają przed tym samym składem komisji sędziowskiej.

D1.2.11 Jury składające się z trzech sędziów klasy międzynarodowej osobno ustali ilość nadanych znaków, popełnione błędy i współczynnik za nadawanie. Współczynnik jest średnią arytmetyczną oceny trzech sędziów. Sędziego, który zapisuje punkty, nazywa się sędzią głównym.

D1.2.12 Punktowanie odbywa się według następujących zasad: W każdym tekście (Liter, Cyfr i Mieszanym) liczbę 100 punktów przyznaje się zawodnikowi, który uzyskał najwyższe tempo w danym tekście i kategorii wiekowej. Zawodnicy w obrębie tej samej kategorii uzyskają mniejsze tempa otrzymają proporcjonalnie pomniejszoną liczbę punktów.

Przykład:
Jeżeli najszybsze tempo nadawania tekstu wynosi 230 znaków na minutę, przyznaje się 100 punktów. Jeśli inny uczestnik z tej samej kategorii osiągnie tempo 180 znaków, jego wynik to 180/230x100, co daje 78,3 punktu. Punkty wylicza się z dokładnością do jednej dziesiątej.


Wyniki następnie zostaną zmodyfikowane przez mnożnik oparty na liczbie nie poprawionych i poprawionych błędów.

Przykład:
1 nie poprawiony błąd i trzy błędy poprawione = współczynnik 0,92 (zakładając , ze nie obniży się go za jakość). Jeśli wspomniany w powyższym przykładzie zawodnik ma jeden nie poprawiony błąd i trzy błędy poprawione, jego wynik wyliczamy następująco: 78,3 x 0,92,co daje 72,03 pkt czyli (72 punkty). W przypadku ułamków dziesiętnych, druga po przecinku cyfra (jeśli jest nią 1, 2, 3, 4) zostaje zaokrąglona w dół, bądż w górę (dla cyfr 5, 6, 7, 8,9).
Np. 8,74 zaokrąglone zostaje do 8,7, a 8,75 do 8,8.


D1.2.13 Po zsumowaniu liczby punktów z trzech tekstów w celu ustalenia zajętych miejsc, jeżeli okaże się, że dwóch lub więcej zawodników w tej samej kategorii uzyskało równą liczbę punktów o wyższym miejscu decydują punkty uzyskane za nadawanie tekstu mieszanego.

D1.3 TESTY RADIOAMATORSKIE

a) Radioamatorski test zapisu sygnału wywoławczego.

Test ten przeprowadza się na komputerach IBM w obecności dwóch członków Jury, pochodzących z różnych krajów. Klawiatura musi być dostosowana do standardów amerykańskich (QWERTY /b) Komputer powinien być zaprogramowany przez sędziów w następujący sposób: RUFZ - HST NOCHECK.

Uczestnicy mają dwa podejścia by zapisać 50 znaków wywoławczych wygenerowanych przez program. Korzystniejszy wynik będzie uznany za hasło / wejście uczestnika. Uczestnicy nie będą konkurować pod swoimi znakami, ale pod przydzielonymi im numerami startowymi. Przed rozpoczęciem testu zawodnik ma prawo wybrać prędkość początkową transmisji. Uczestnikowi, który w TEŚCIE ZAPISU SYGNAŁU WYWOŁAWCZEGO uzyskał najlepsze wyniki, przyznaje się 100 punktów. Innym zawodnikom przyznaje się proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

Przykład:
Najlepszy wynik testu to 31,225, za który uczestnik otrzymuje 100 punktów. Inny zawodnik, zdobywszy punktów 30,100 dostaje punktów 96,4, co zostało wyliczone w następujący sposób; 30,100 / 31,225 x 100 = 96,4.


b) THE PILE UP TRAINER TEST

Test przeprowadza się na komputerach IBM w obecności dwóch członków Jury, pochodzących z różnych krajów. Klawiatura musi być dostosowana do standardów amerykańskich / QWERTY /. Uczestnicy mają dwa podejścia i korzystniejszy wynik będzie traktowany jako wejście / hasło danego zawodnika. W czasie 5 minut zawodnicy nawiązują jak największą liczbę QSO. Menu programu wygląda następująco:

2. zawody - custom
a) mode - Dxpedition
b) limit czasowy - 5 min
c) sygnał wywoławczy - numer startowy zawodnika
d) numer - dowolny
e) losowo - wymieszaj
f) funkcja autolog - włączona

Sub menu:
Keyer - włączony
Opóżnienie - 418 ms
Przepustowość łącza - 4 KHz
Pojemność - maksymalna
Noise - wyłączone
QSB - wyłączone
broken CW - wyłączone
trans - wyłączone
FSK - wyłączone
Liczba stacji - 4

Wszystkie elementy muszą być zaprogramowane przez Jury w PED. Cfg przed rozpoczęciem zawodów. Gdy program się uruchomi zawodnik może regulować prędkość zapisu/transmisji poprzez naciśnięcie klawiszy ALT+F9/ALT+F10. Ton można regulować klawiszami Page Up /Page Down. Jury ma prawo zmieniać ustawienia menu, jednak wszelkie zmiany muszą być takie same dla wszystkich uczestników danej kategorii. Uczestnik z największą ilością punktów PED otrzymuje 100 punktów, a pozostali proporcjonalnie mniej.

Przykład:
Najlepszy uczestnik zdobywa 2400 punktów i otrzymuje za to 100 punktów. Inny zdobywa 2170 punktów PED i otrzymuje odpowiednio: 2170 / 2400 x 100 = 90,4


Suma punktów uzyskanych w obydwu testach daje wynik Testu Radioamatorskiego. Jeśli dwóch lub więcej zawodników osiągnie ten sam wynik, miejsca jakie zajmą w tabeli wyników określa się na podstawie lepszego wyniku gorszej próby.

E/ NAGRODY

E1. NAGRODY INDYWIDUALNE

Tytuł Mistrza w każdej z sześciu kategorii przyznaje się osobno za każdy z trzech tekstów / a, b, c /jak również za łączny wynik, uczestnikowi, który zdobył najwięcej punktów / łącznie cztery medale/. Punkty wylicza się następująco:

A) Odbiór tekstów - suma punktów zdobytych za odbiór trzech tekstów.
B) Nadawanie tekstów - suma punktów zdobytych za nadawanie trzech tekstów.
C) Testy Radioamatorskie - suma punktów zdobytych w dwóch testach.
D) Łączna ilość punktów - za testy z punktów a, b, c.

Jeśli przy wyliczeniach zgodnych z powyższymi, okaże się, że dwóch lub więcej zawodników osiągnęło taką samą liczbę punktów, miejsce jakie zajmują określa wynik nadawania.

E2 NAGRODY ZESPOŁOWE

W celu ustalenia miejsca, jakie każda drużyna zajęła w Mistrzostwach, wylicza się każdej z nich wynik ogólny, który jest sumą punktów zdobytych przez nie więcej niż 8 członków tej drużyny, przy czym każdy członek reprezentuje osobną kategorię.

a) Juniorki.
b) Juniorzy.
c) Kobiety.
d) Mężczyżni.
e) Seniorki.
f) Seniorzy.
g) Juniorki młodsze.
h) Juniorzy młodsi.

Drużyna z najwyższą liczbą punktów zajmuje pierwsze miejsce w Mistrzostwach. W przypadku, gdy drużyna ma dwóch zawodników tej samej kategorii, to liczy się wynik lepszego zawodnika.

Jeśli okaże się, że dwie lub więcej drużyn osiągnęło taką samą liczbę punktów, miejsca jakie ostatecznie zajmą dane drużyny określane są na podstawie najwyżej zajętego miejsca przez tę drużynę, której uczestnicy zajęli najniższą liczbę miejsc.

E3 TYTUŁY I NAGRODY

E3.1 Uczestnicy zajmujący pierwsze miejsca w swoich kategoriach /na zasadach określonych w paragrafie E 1 Regulaminu / zdobędą odpowiednio tytuł Mistrza Świata lub Mistrza Europy / patrz paragraf B2.11 /, otrzymują również Złote Medale i Dyplomy. E3.2 Uczestnicy zajmujący drugie i trzecie miejsca w swoich kategoriach / patrz paragraf E1 regulaminu / zdobędą Srebrne i Brązowe Medale oraz dyplomy. Uczestnicy zajmujący miejsca od 4 - 6 otrzymują dyplomy. E3.3 Wszystkie medale i dyplomy wyszczególnione w regulaminie zabezpiecza organizator. E3.4 Drużyna Narodowa zajmująca pierwsze miejsce / określone w paragrafie E 2 regulaminu / zdobywa tytuł Mistrza Świata, drużyna z miejscem drugim odpowiednio Mistrza Regionu /patrz paragraf B2.11 /.Drużyna otrzyma puchar i dyplom, zaś wszyscy członkowie drużyny / maksymalnie 16 osób /dostaną Złote Medale i dyplomy.

E3.5 Drużyny Narodowe zajmujące drugie i trzecie miejsca otrzymują dyplomy. Wszyscy członkowie drużyny otrzymają odpowiednio srebrne i brązowe medale i dyplomy. Dyplomy otrzymują również drużyny na miejscach 4 - 6.

E3.6 Komisja Sędziowska powiadomi kierowników drużyn o wynikach nieoficjalnych, a ci mają godzinę czasu na zweryfikowanie ich i ewentualne wyjaśnienia, po godzinie zostaną zatwierdzone przez Jury.

F/ SPRAWY NIE OBJĘTE REGULAMINEM

F1 Wszelkimi kwestiami odnoszącymi się do Mistrzostw IARU, które nie są omówione i wyszczególnione w Regulaminie będzie zajmować się odpowiednia Regionalna Grupa Robocza HST. W czasie przebiegu Mistrzostw decyduje o nich również Międzynarodowe Jury.

F2 Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w czasie Regionalnej Konferencji IARU lub w czasie pomiędzy konferencjami. Wtedy jest za nie odpowiedzialny Regionalny Komitet Wykonawczy IARU.

INFORMACJE DODATKOWE A. Jeśli uczestnicy przekroczą dozwoloną ilość błędów w nadawaniu / 3 błędy nie poprawione lub 10 poprawionych/, ich radiogramy będą punktowane do momentu popełnienia czwartego nie poprawionego błędu lub jedenastego poprawionego błędu.

Przykład:
Zawodnik nadaje tekst w tempie 210 znaków na minutę, ale popełnia czwarty nie poprawiony błąd w 47-mej sekundzie, mając jednocześnie siedem innych poprawionych błędów. Do 47-mej sekundy nadał 170 znaków, tak więc jego tempo określa się jako 170 znaków na minutę z 3 nie poprawionymi błędami i 7 poprawionymi. Ilość błędów (nie poprawionych i poprawionych) mnoży się przez współczynnik 0,78 (patrz wskazówki poniżej), pod warunkiem, że jednocześnie nie jest obniżony współczynnik za jakość nadawania.


B. WSPÓŁCZYNNIKI ZA NADAWANIE

Najwyższym możliwym mnożnikiem jest 1,00
Błędy nadawania spowodują następujące straty punktów:
-0,05 za każdy błąd (max 3 x 0,05 = 0,15)
-0,01 za każdą poprawkę (max 10 x 0,01 = 0,1)
-od 0,01 do 0,1 za jakość nadawania

Daje to łącznie 0,35 (0,15 + 0,1 + 0,1) punktów karnych Współczynnik zawiera się w granicach od 0,65 do 1,00

C. SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI

Każda organizacja Krajowa ma prawo zgłosić kandydata lub kandydatów na stanowisko Sędziego Międzynarodowego. Musi on spełnić następujące warunki:

Kandydat jest w stanie uzyskać 35.000 punktów w programie RUFZ lub odebrać 300 znaków w systemie PARIS.
Musi znać dokładnie Regulamin Mistrzostw.

Tytuł Sędziego Międzynarodowego przyznawany jest przez HST WG.

Każda organizacja Krajowa ma możliwość wystawienia innych członków do Jury Międzynarodowego, jedynym wymaganiem jest znajomość Regulaminu Mistrzostw.

Kandydaci zostaną wybrani przy udziale Przewodniczącego Jury HST WG i Organizatora na dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw.

powrót do działu
powrót do menu

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK