ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO 1944


l. ORGANIZATOR ZAWODÓW

- Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,
- Mazowiecka Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju
- Centralna Radiostacja Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju SP5KCR - HF65PW

2. CEL ZAWODÓW

Złożenie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 i wszystkim osobą wspierających Powstanie oraz upamietnienie męstwa żołnierzy armii podziemnej, patriotycznych postaw dzieci, młodzieży i cywilnej ludności Warszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko okupantowi hitlerowskiemu.

3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

Do udziału w zawodach zaprasza się polskich i zagranicznych nadawców indywidualnych, radiostacje klubowe i nasłuchowców, a wszczególności tych, którzy uczestniczyli w Powstaniu, czynnie lub w inny sposób wspierali powstańców jak również stacje posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do uczestników Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim.

4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW

1 sierpmia każdego roku od godziny 15:00 do godziny 17:00 UTC.

5.PRZEBIEG ZAWODÓW

• w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
• w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB,
• obowiązuje numeracja ciągła,
• w zawodach obowiązuje praca zgodna z BAND-PLANEM KF dla zawodów w pamie
3,5 MHz (80 m)

6.WYWOŁANIE W ZAWODACH

• na CW - "TEST - PW",
• na SSB - "Wywołanie w zawodach Powstanie Warszawskie",

7. WYMIANA RAPORTÓW

Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np:
• emisja CW 599 001,
• emisja SSB 59 001,

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz stacje posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do Powstania, miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim, oraz dzieci bezpośrednich uczestników powstania, wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu "PW",
np:
• emisja CW 559 001 WP,
• emisja SSB 59 001 PW,

Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru oraz skrótu "WM"np:
• emisja CW 559 001 WM,
• emisja SSB 59 001 WM,

Uwaga!
Stacja organizatora HF65PW podaje tylko grupę kontrolną składająca się z RS lub RST, oraz skrótu "PW".
• emisja CW 559 PW,
• emisja SSB 59 WM,

8. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB.
Wszystkie radiostacje obowiązuje 6 minut QRT przed zawodami (od godziny 14:55 - 15:01 UTC oraz po zawodach od godziny 17:00 - 17:05 UTC). Od godz. 15:00 do godziny 15:01 UTC (od godziny 17:00 do godz. 17:01 LT) obowiązuje 1 minuta ciszy dla złożenia

HOŁDU UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944

9.PUNKTACJA

Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza sie:

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "PW":
- na CW - 30 pkt. ,
- na SSB - 15 pkt. ,

• ze stacją organizatora HF65PW podająicą w grupie kontrolnej "PW":
- na CW - 20 pkt. ,
- na SSB - 10 pkt. ,

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "WM":
- na CW - 10 pkt. ,
- na SSB - 5 pkt. ,

• z pozostałymi stacjami:
- na CW - 2 pkt. ,
- na SSB - 1 pkt. ,

Stacja organizatora nie bedzie klasyfikowana.

10. WYNIKI KONCOWE

To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.

11. NASŁUCHOWCY

Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.

12. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE

Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak wystepuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbiezności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją,
• zniekształceniu znaku korespondenta lub grupy kontrolnej,

13. KLASYFIKACJA

A - stacje podające w grupie kontrolnej "PW",
B - stacje indywidualne - CW + SSB,
C - stacje klubowe - CW + SBB,
D - stacje indywidualne i klubowe tylko CW,
E - stacje indywidualne i klubowe tylko SSB,
F - stacje podające w grupie kontrolnej "WM",
G - stacje QRP,
H - stacje nasłuchowe,

14. WYRÓZNIENIA I NAGRODY

• za zajęcie od 1 do 3 miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych - puchary
- za zajęcie od 1 do 6 miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej przyznane będą dyplomy laureatów,
• stacje zagraniczne biorące udział w zawodach zostana uhonorowane dyplomami,
• w miarę pozyskania sponsorów w zawodach zostaną wręczone nagrody-upominki.

15. DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *.cbr, *.log, *.fil należy przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej

E-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl

Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np:
Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np:
hf65pw.cbr
hf65pw.log
hf65pw.fil
• dla stacji nasłuchowej sp51315.cbr
W temacie listu należy umieścić znak stacji łamanej przez pw oraz bieżący rok np:
• dla stacji pracującej ze stałego QTH - sq5wwk/pw2009
• dla stacji pracującej z czasowego QTH - sq5wwk_p/pw2009
• dla stacji nasłuchowej - sp1315/pw2009

Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o otrzymanych dziennikach umieszczone zostana na stronie internetowej klubu SP5KCR oraz na sytronie Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
Uwaga:
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.

Dologowania zawodów polecamy program DQR-log kol.Marka Niedzielskiegp - SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html .

16. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Do kontroli przebiegu zawodów i opracowania wyników, zostanie powołana komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne. Rozliczenie zawodów nastapi w ciągu
1 miesięca od daty zakończenia zawodów.

17.WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki będą wydawnictwach krótkofalarskich, na stronie internetowej Klubu SP5KCR www.sp5kcr.piwko.pl oraz www.mazowszelok.pl , jak również w komunikacie wydanym przez radiostację SP5KCR.

Regulamin zaakceptowała Komisja Łączności i Informatyki Zarządu Główego LOK
Data publikacji Warszawa 17.07.2009 r.


powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK