ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  


REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
O MISTRZOSTWO POLSKI RADIOSTACJI AMATORSKICH
KLUBOWYCH I INDYWIDUALNYCHl. ORGANIZATOR ZAWODÓW

• Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju,
• Polski Związek Krótkofalowców,
7bull; Związki Harcerstwa Polskiego,

2. CEL ZAWODÓW

• Wyłonienie Mistrzów Polski Radiostacji Amatorskich Klubowych i Indywidualnych,
• Doskonalenie umiejętności operatorskich, w szczególności młodzieży,
• Wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych,
• Utrzymanie radiostacji nadawczych do wykonania patryiotycznego obowiązku obywatelskiego na rzecz obronności państwa.
3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje klubowe i indywidualne nadawcze i nasłuchowe, posiadające aktualne zezwolenia.

Zezwala się na prace ze stałego lub czasowego miejsca zainstalowania radiostacji,

4. TERMINZAWODÓW

- UKF i CYFROWE KF: pierwszy czwartek każdego miesiąca, - KF CW i SSB: drugi czwartek każdego miesiąca,

5. CZAS ZAWODÓW - UTC

Do logowania łączności stosuje się wyłącznie czas UTC.

Czas rozpoczęcia zawodów podany jest w czasie lokalnym (LT).
- UKF od godziny 19:00 do godziny 21:00 LT (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja łączna),
- CYFROWE KF od godz. 17:00 do 19:00 LT ( emisje RTTY, PSK, HELL ),
- KF od godz. 17:00 do 19:00 LT (emisje CW i SSB),

6. PASMA I EMISJE

- KF - CW: od 3519 kHz do 3560 kHz,
- KF - SSB: od 3600 kHz do 3650 kHz oraz od 3700 kHz do 3775 kHz,
- KF - CYFROWE wg band planu,
- UKF - CW od 144.010 MHz do 144.150 MHz,
- UKF - SSB od 144.150 MHz do 144.500 MHz,
- UKF - FM od 145.200 MHz do 145.575 MHz,

7. WYWOŁANIE W ZAWODACH

- Telegrafia (CW) oraz CYFROWE - " TEST SPK ",
- Fonia (SSB i FM) - " WYWOŁANIE W ZAWODACH SPK ",

8. RAPORTY

- KF: raport składa się z RS(T), trzy cyfrowego numeru łączności np:
599 022 na CW oraz CYFROWE lub 59 022 na fonii,

- UKF: raport składa się z RS(T), trzy cyfrowego numeru łączności i lokatora np:
599 001 JO93JL,

UWAGA !
- na KF obowiązuje numeracja ciągła (CW, SSB),
- na UKF obowiązuje numeracja ciągła (CW, SSB. FM),
- na KF CYFROWE obowiązuje numeracja ciągła (RTTY, PSK, HELL),

9. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH

Z tą sama stacją można nawiązać:
- na KF: jedną łączność na CW i jedną łączność na SSB, razem dwie łączności,
- na KF CYFROWE: po jednej łączności PSK, RTTY, HELL,
- na UKF: jedną łączność niezależnie od rodzaju emisji (CW lub SSB lub FM),

10. NASŁUCHY W ZAWODACH

Nasłuch każdej radiostacji można przeprowadzić w każdej turze tylko jeden raz każdym dowolnym rodzajem emisji np. jeśli zapisano nasłuch:
SP5KAB 599 022 z SP8KDB 599012, to żadnej z tych radiostacji nie można wykazać w dzienniku zawodów na CW. Nasłuchy tych stacji można wykazać drugi raz na SSB np:
SP8KDB 058 009 z SP5KAB 059 014.
Dotyczy to samo przeprowadzanych nasłuchów stacji pracujących emisjami CYFROWYMI - nasłuchy tej samej stacji można zapisać dla każdej emisji ( PSK31, RTTY, HELL ) tylko jeden raz.

Za przeprowadzone nasłuchy KF ( CW i SSB ) należy przesłać jeden dziennik. Za nasłuchy KF ( CYFROWE ) jako osobny dziennik. Do klasyfikacji miesięcznej sumuje się liczbę punktów uzyskanych w turze KF ( CYFROWE ) oraz KF ( CW, SSB ).

11. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZANE

- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów ( obowiązkowe "QRT"),
- braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
- brak dziennika korespondenta jeśli jego znak występuje w mniej jak 5 dziennikach,
- rozbieżność czasu w dziennikach korespondenta ponad 5 minut,
- błędnie odebranie znaku korespondenta,
- łączności powtórzone( " RPT " ).

12. PUNKTACJA W ZAWODACH

W pasmie KF za bezbłędną obustronnie potwierdzoną łączność lub nasłuch zalicza się:
- za łączności i nasłuchy na CW: 4 pkt.
- za łączności i nasłuchy na SSB: 2 pkt.
- za łączności i nasłuchy CYFROWE 2 pkt.
W paśmie UKF ( nie dotyczy nasłuchów ).

- za każdy kilometr odległości zalicza się po jednym punkcie.
- za łącznośść ze stacją z tego samego kwadratu zalicza się 3 pkt. .

13. W ZAWODACH ZABRANIA SIĘ
- używać więcej niż jednego nadajnika, - korzystać z pomocy osób znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się radiostacja uczestnicząca w zawodach, - korzystać z pomocniczych sieci ( w tym UKF, Internet itp. ),

14. DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej w formacie *.cabrillo, *.log ewentualnie *.fill należy przesyłać w terminie 14 dni od daty zakończenia każdej tury.

pocztą elektroniczną:

KF CW i SSB oraz SWL
lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl

UKF i CYFROWE:
sp2jnk@interia.pl

STACJE NADSYŁAJACE DZIENNIKI PAPIEROWE PROSIMY O STOPNIOWE PRZECHODZENIE NA PRZESYŁANIE SWOICH DZIENNIKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSUJĄC DOWOLNY PROGRAM DO LOGOWANIA ŁĄCZNOŚCI.
POZWOLI TO NA SPRAWNIEJSZE DOCIERANIE DZIENNIKÓW DO ORGANIZATORA ORAZ TERMINOWE ROZLICZANIE POSZCZEGÓLNYCH TUR ZAWODÓW.


Pliki *.cabrillo, *.log ewentualnie *.fill np. sp4hhi/4.cbr, sn5g.log (zabrania sie dopisywanie innej informacji np. tura IX 2008.
Wszelkie dodatkowe zapisy muszą być usuwane przez organizatora co zajmuje sporo czasu i oóźnia proces rozliczania zawodów), a w temacie listy należy umieścić znak wywoławczy oraz podać numer oraz rok zawodów odzdzielone dolnym podkreśleniem (proszę używać arabskich znaków pisarskich).

Dla stacji pracującego ze stałego QTH - ( sp5kcr_01_2007 ) dla stacji nasłuchowych ( SP4-2101K_01_2007 ).Dla stacji pracującej z czasowego QTH - ( sp5kcr_5_01_2007 )Uwagi majace wpływ na wynik w poszczególnych turach zawodów.

Proszę przed wysyłka dziennika pracy stacji, sprawdzić czy log wygenerowany został poprawnie. W tym celu należy go edytować w dowolnym edytorze tekstowym i obejrzeć starannie wszystkie zapisane łączności. Należy zwrócić uwagę na poszczególne rekordy występujące w nagłówku naszego pliku.

W nagłówku pliku *.cbr lub *.log dwie pozycje są najważniejsze i należy na nie zwrócić szczególna uwagę:

CATEGORY - proszę o wpisanie oznaczeń wg oznaczeń podanych w regulaminie zawodów pkt. 15.1. np. A - MO MIX, F - SO SSB.

CALL - tu wpisujemy znak stacji np. A - SN5G, SP4HHI/4.
Nie dopuszcza się do łamania znaku przez "QRP" nie występuje taka kategoria klasyfikacyjna (utrudnia to rozliczanie zawodów nie wszystkie stacje dokonuja zapiu "QRP".

Proszę o nie wpisywanie ilośći punktów, program do rozliczeń sprawdzi sam wszystkie nadesłane dzienniki oraz metodą krzyżową sprawdzi wszystkie łączności i dokona odpowiednich obliczęń. Nie należy wprowadzać innych zapisów niż te, które generuje program.

Jednym listem elektronicznym można wysłać TYLKO jeden dziennik pracy Jeżeli chcemy wysłać z naszego konta poczty elektronicznej jeszcze inny dziennik np.(kolegi lub klubowy) to każdy dziennik pracy stacji w zawodach trzeba wysłać oddzielnie.

15. KLASYFIKACJA W ZAWODACH I WYNIKI ZAWODÓW

15.1. Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest w następujących grupach.

A - MO MIX - KLUBOWE łączna w pasmie KF ( CW + SSB ),
B - MO CW - KLUBOWE CW w paśmie KF,
C - MO SSB - KLUBOWE SSB w paśmie KF,
D - SO MIX - INDYWIDUALNE łączna w paśmie ( CW + SSB ),
E - SO CW - INDYWIDUALNE CW w paśmie KF,
F - SO SSB - INDYWIDUALNE SSB w paśmie KF,
G - MO MIX UKF - KLUBOWE łączna w paśmie UKF ( CW, SSB. FM ),
H - SO MIX UKF - INDYWIDUALNE łączna w pasmie UKF ( CW, SSB, FM ),
I - MO DIGI - KLUBOWE łączna w paśmie KF – CYFROWE ( PSK, RTTY, HELL ),
J - SO DIGI - INDYWIDUALNE łączna w paśmie KF – CYFROWE ( PSK, RTTY, HELL ),
K - SWL łączna za nasłuchy KF ( CW, SSB i CYFROWE ),

Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki dziesięciu najlepszych tur miesięcznych jako sumę punktów uzyskanych w tych turach.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub kilka stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji, która uzyskała więcej punktów na CW.

15.2. Wyniki zawodów.

Wyniki zawodów w poszczególnych tur umieszczone zostaną na stronach internetowych

http://www.mazowszelok.nazwa.pl
http://www.sp5kcr.piwko.pl
Wyniki końcowe zawodów po odbyciu 12 tur zostana podane na stronach internetowych jak wyżej. Komunikat klasyfikacyjny zostanie przesłany do zainteresowanych na adres e-mail.

TYTUŁY I NAGRODY

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)
Przyznany zostaje tytuł MISTRZA POLSKI (pierwsze miejsce), I WICE MISTRZ POLSKI (drugie miejsce), II WICE MISTRZ POLSKI (miejsce trzecie) RADIOSTACJI KLUBOWYCH I INDYWIDUALNYCH - grawerton ozdobny (duże).

Za zajęcie miejsc od IV do VI w grupa klasyfikacyjnych
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)
stacje otrzymują grawertony ozdobne(małe)

Stacje, które zajęły miejsca od I do III otrzymują dodatkowo medale oraz drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkie stacje biorące udział w zawodach otrzymują dyplomy pamiątkowe.

Przewidziano Grawertony ozdobne (mały) dla najlepszej stacji:

A. zagranicznej biorącej udział w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POLSKI ARKI,
B. najmłodszego uczestnika w zawodach pracującego pod własnym znakiem,
C. dla stacji której operatorem jest kobieta w kategorii CW, SSB,

Stacje wymienione w punkcie B i C i muszą brać udział w co najmniej sześciu turach miesięcznych.
UWAGA !

W przypadku nie otrzymania dotacji Laureaci otrzymają pamiątkowe Dyplomy

Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia stacji biorących udział
w zawodach


ZAWODY PRZEPROWADZA ORAZ WYNIKI USTALA
Komisja Sędziowska powołana przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.

Decyzje Komisji są ostateczne.

REGULAMIN
zaakceptowała Komisja Łączności i Informatyki Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Skierniewice listopad 2007 roku.
Data publikacji na stronie internetowej
Warszawa 30.12.2007 r.powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK